Terms of service

INTRODUKTION

Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse mellem Eat Grim IVS (”Eat Grim”) og Eat Grims kunder (”Kunden”) i forbindelse med Kundens bestilling af Eat Grims services og/eller produkter (tilsammen ”Produkter”) via Eat Grims hjemmeside eller andre elektroniske platforme (tilsammen ”Hjemmesiden”) som leveres til kunden via Eat Grims leveringspartnere (tilsammen “Leveringspartnere”). Kunden kan ændre i sit abonnement ved at logge ind på deres kundekonto (“Kundekonto”) på Hjemmesiden.

Betingelserne mellem Kunden og Eat Grim, vedrørende køb eller levering af Produkter, gælder i alle tilfælde medmindre Eat Grim og Kunden skriftligt har fraveget Betingelserne.

Eat Grim forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse Betingelser. Kunden er selv ansvarlig for fra tid til anden at holde sig ajour med de til enhver tid gældende Betingelser. Ethvert køb af Eat Grims Produkter er underlagt de Betingelser, som er gældende for tidspunktet for Kundens køb af Produkterne. Ændringer i Betingelserne vil være gældende fra det tidspunkt, hvor Kunden logger ind på Hjemmesiden og Kunden accepterer de til enhver tid gældende Betingelser, når den pågældende bruger Hjemmesiden.

Den seneste version af Betingelserne er tilgængelig på Hjemmesiden.

BESTILLING AF PRODUKTER

Kunden bestiller Produktet via Hjemmesiden. 

Deadline for bestilling af Produktet til den følgende uge er lørdag 23.59. Hvis Produktet bestilles efter lørdag, vil Kunden først modtage Produktet ugen efter den følgende uge. 

Kunden modtager en mail, der bekræfter dennes bestilling og det valgte abonnement via den e-mailadresse, som Kunden har angivet ved bestillingen af Produkterne.

Hvis Kunden har sagt ja til at modtage email marketing fra Eat Grim, vil Kunden modtage en mail, hvor de skal bekræfte dette, for at Kunden fortsat vil modtage nyhedsbreve fra Eat Grim.

Kunden vil også modtage en mail med link til at aktivere sin Kundekonto, hvor Kunden vil blive bedt om at oprette et password til fremtidig brug. Kundekontoen giver mulighed for at administrere og foretage ændringer i Kundens abonnement. Hvis Kunden oplever problemer med at aktivere sin Kundekonto, så skal Kunden kontakte support@eatgrim.com.

PRISER OG BETALING

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner og er inklusiv moms og afgifter og eksklusiv leveringsomkostninger.

Eat Grim accepterer følgende betalingsformer: Visa, MasterCard, American Express, Apple Pay og Google Pay.

Ved bestilling af et abonnement trækkes prisen for første kasse på Kundens betalingskort i det øjeblik bestillingen bliver godkendt. 

Den første kasse kan ikke skippes/springes over, da den bliver bestilt og betalt ved oprettelse af abonnementet. Hvis bestillingen gennemføres inden udgangen af lørdag, vil den første kasse blive leveret i den følgende uge.

Herefter vil hver abonnementsbetaling blive trukket på Kundens betalingskort hver lørdag, hvor der forventes en kasse den kommende uge. De efterfølgende abonnementsbetalinger trækkes efter aftale enten hver uge, hver anden uge, hver tredje uge eller hver fjerde uge. 

Det er Kundens ansvar, at Kunden kan betale for det Produkt, som Kunden har købt af Eat Grim. Endvidere er det Kundens ansvar, at det betalingskort, som Kunden har tilknyttet abonnementet, har den nødvendige dækning og ikke er spærret, således at Eat Grim kan trække den automatiske betaling på Kundens konto hver lørdag. Hvis Kunden ikke kan betale for Produkterne, vil kunden modtage en mail med mulighed for at opdatere sine oplysninger inden lørdag kl.19.00, hvorefter betalingen vil blive forsøgt gennemført igen. Hvis betalingen fortsat ikke kan gennemføres, så vil kunden ikke modtage Produkterne den følgende uge. Efter 3 fejlede betalinger i træk vil Kunden få lukket sit abonnement. 

Kunden kan få tilbagebetalt købsprisen for et Produkt, hvis leveringen af Produktet er mislykkedes grundet en leveringsfejl, Kunden har været udsat for et misbrug af sine kortoplysninger, eller Eat Grim har trukket et højere beløb, end Kunden havde accepteret ved bestillingen.

Kunden er forpligtet til at holde sine kortoplysninger opdateret på sin profil. Kunden kan til enhver tid få slettet sine kortoplysninger ved at logge ind på Kundekontoen.

Eat Grim forbeholder sig ret til at tilbageholde Produkterne, indtil Kundens betaling for Produkterne endeligt er blevet bekræftet af Eat Grim.

Kunden har hverken mulighed for eller ret til at modregne et eventuelt krav mod Eat Grim i købsprisen for Produkterne.

I tilfælde af at Eat Grim ikke modtager rettidig betaling for de leverede Produkter stopper leveringen af Produkterne.

ABONNEMENTSVILKÅR

Kunden kan oprette et abonnement med levering af Produkterne hver, hver anden uge, hver tredje uge eller hver fjerde uge. Afhængig af Kundens postnummer bliver Produkterne leveret tirsdag eller onsdag. 

Deadline for bestilling af en kasse til den kommende uge er lørdag kl. 23.59.

Kundens abonnement er uden bindingsperiode. Deadline for afmelding af et abonnement er fredag kl. 23.59, hvis Kunden vil undgå at bestille og betale for kassen den følgende uge. 

Eat Grim forbeholder sig retten til at afvise annullering af ordrer, der er sket efter deadline for afmelding af et abonnement fredag kl. 23.59.

Kunden kan springe kasser over ved hjælp af sin Kundekonto, som Kunden tilgår gennem aktivering af sit abonnement. På Kundekontoen kan der også foretages skift i leveringsadresse, størrelse af kasse, leveringssted, leveringsplan, betalingskort eller andre informationer. 

Alle ændringer til den kommende uge skal foretages inden fredag kl. 23.59 for at gælde for den følgende levering.

LEVERING

Eat Grim leverer Produkterne i udvalgte postnumre i Danmark. Kunden kan tjekke leveringsområder ved at indtaste sit postnummer på hjemmesidens produktside.

Levering sker på en fast ugedag i mellem kl. 18.00 - 22.00 alt afhængig af Kundens postnummer. Kunden kan se de mulige leveringstidspunkter på Hjemmesiden.

Kunden får Produkterne leveret ved dennes hoveddør i samarbejde med en af Eat Grims Leveringspartnere.

Hvis Kunden ikke er hjemme, accepterer Kunden, at Eat Grim må stille Produkterne ved Kundens hoveddør. 

Bor Kunden i en aflåst opgang, vil Eat Grim levere Produkterne ved at ringe på hos Kunden. Hvis dette ikke lykkes vil Eat Grims Leveringspartner ringe til Kunden og aftale, hvor kassen kan stilles. Derfor er det vigtigt, at Kunden er tilgængelig på det oplyste telefonnummer i tidsrummet for leveringen af Produkterne. Vi garanterer ikke, at det er muligt at ringe tilbage til Eat Grims Leveringspartner efter et mislykkedes opkald. 

Er der kode for at komme ind til Kundens opgang, og vil Kunden gerne modtage den bestilte levering med Produkterne fra Eat Grim, imens Kunden ikke er hjemme, skal koden oplyses ved Kundens bestilling af Produkterne eller efterfølgende til support@eatgrim.com. Kunden kan også skrive koden ind som leveringsnote på deres kundekonto. Uden kode eller anden adgangsmodel eller lignende kan Eat Grim ikke tilbyde levering af Produkterne.

Eat Grim forpligter sig til at behandle fremsendte koder forsvarligt og ikke dele disse med udefrakommende, der ikke er ansat af et af en af Eat Grims Leveringspartnere.

Hvis det ikke er muligt at komme ind i opgangen eller få fat i Kunden, så forbeholder Eat Grim sig retten til at opgive leveringen af Produktet. Produktet vil gå tabt og Kunden vil ikke modtage en refundering. 

Ønsker Kunden at modtage den bestilte levering fra Eat Grim et andet sted end ved Kundens hoveddør, skal dette noteres i leveringsnoterne ved køb af Produktet eller aftales skriftligt med Eat Grim ved at kontakte support@eatgrim.com minimum fredagen inden den kommende levering. 

Eat Grims Leveringspartner kan ikke gemme leveringsnoter sendt direkte til Leveringspartneren af hensyn til persondataloven, så alle leveringsnoter skal kommunikeres direkte til Eat Grim. 

Leveringsdagen fastsættes af Eat Grim i overensstemmelse med Betingelserne på tidspunktet for indgåelse af aftalen med forbehold for situationer, hvor Eat Grim afventer nødvendige oplysninger fra Kunden, eller at Eat Grim ikke har modtaget Produkterne fra en tredjepart, herunder leverandører eller underleverandører.

Eat Grim skal straks underrette Kunden via email, hvis Leveringsdagen for Produkterne bliver ændret i forhold til det oprindeligt aftalte tidspunkt.

Hvis Eat Grims levering af Produkterne er forsinket, giver dette ikke en ret for Kunden til at ophæve aftalen, før Kunden skriftligt har henvendt sig til Eat Grim, og efter at Eat Grim har haft 14 dage til at afhjælpe forsinkelsen.

Eat Grim dækker ikke eventuelle tab som følge af en forsinket levering.

Kunden skal levere alle de oplysninger til Eat Grim, som Eat Grim med rimelighed vurderer som vigtige i henhold til ​​levering af Produkterne til Kunden.

ÆNDRINGER I ABONNEMENTET

Kunden er forpligtet til straks at ændre sine information på sin Kundekonto, hvis Kunden skifter adresse, skifter e-mail eller telefonnummer.

Deadline for at foretage ændringer i et abonnement er fredag kl. 23.59, hvis Kunden vil have ændringerne til at gælde for Produkterne den følgende uge. 

Hvis Kunden foretager ændringer i adressen eller i den oprindelige aftalte levering af Produkterne, og hvis disse ændringer i adresse og/eller tilføjelser ændrer ordren med Produkterne, forbeholder Eat Grim sig ret til at ændre Leveringsdagen og/eller priserne fremadrettet. Eat Grim beslutter alene om en ændring og/eller tilføjelse medfører en ændret leveringsdag.

MANGLER OG REKLAMATION

Kunden skal straks foretage en undersøgelse af de Produkter, som Kunden har modtaget fra Eat Grim. 

Hvis Kunden ønsker at påberåbe sig en mangel eller reklamation, der vedrører de leverede Produkter, skal Kunden give Eat Grim skriftlig meddelelse herom med en detaljeret redegørelse for manglen/reklamationen samt et billede af den omtalte mangel/reklamation. Den skriftlige meddelelse skal være hos Eat Grim senest 7 dage efter at Kunden har modtaget Produkterne. 

Hvis Kunden er opmærksom på eller burde have været opmærksom på en mangel, men ikke giver meddelelse herom til Eat Grim, kan Kunden ikke påberåbe sig en mangel vedrørende Produkterne.

Fremsendelse af et krav eller en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for sin betalingsforpligtelse i forhold til Kundens allerede bestilte Produkter.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle immaterielle rettigheder i ethvert materiale, som Eat Grim leverer til Kunden, tilhører Eat Grim eller dets tilknyttede virksomheder, leverandører og udbydere med alle rettigheder forbeholdt, og Kunden får ikke overdraget nogle immaterielle rettigheder i forbindelse med en levering fra Eat Grim.

Intet i disse Betingelser eller parternes aftale skal fortolkes som overdragelse eller tildeling af rettigheder i henhold til patenter, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller enhver anden immateriel rettighed fra Eat Grim.

Kunden er med disse Betingelser forpligtet til ikke at levere fortrolige, eller forretningshemmelige oplysninger til Eat Grim, der kan krænke eller misbruge tredjeparts immaterielle rettigheder. 

Kunden accepterer at holde Eat Grim skadesløs for enhver form for forpligtelse, Kunden måtte pådrage sig i forbindelse med eventuelle krav eller søgsmål anlagt mod Eat Grim på grundlag af en påstand om, at de oplysninger, som Kunden har givet til Eat Grim er en krænkelse af immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der tilhører en tredjepart.

Kunden skal straks underrette Eat Grim om enhver form for krænkelse, efterligning, eller anden ulovlig brug eller misbrug af de solgte Produkter, som Kunden bliver opmærksom på. Eat Grim skal afgøre, om der skal træffes foranstaltninger til at forhindre en eventuel krænkelse, efterligning, eller anden ulovlig brug eller misbrug af de solgte Produkter. Hvis Eat Grim vælger ikke at træffe sådanne forholdsregler, kan Kunden træffe en sådan foranstaltning på Kundens bekostning, hvis Kunden har modtaget en forudgående skriftlig godkendelse fra Eat Grim til at træffe sådanne foranstaltninger. I så fald skal Eat Grim på Kundens bekostning samarbejde med Kunden. Eventuelle vundne sagsomkostninger eller andre krav, der tildeles Kunden eller Eat Grim som følge af erstatning eller på anden måde i forbindelse med en sådan handling, skal tildeles den part, der har afholdt omkostningerne ved en sådan handling, eller forholdsmæssigt hvis begge parter har afholdt omkostningerne til at inddrive et beløb fra en tredjepart.

Kunden skal med rimelighed tilbyde sin bistand i forbindelse med ethvert spørgsmål vedrørende beskyttelse, håndhævelse eller krænkelse af immaterielle rettigheder, som Eat Grim besidder.

ANSVAR

Parterne accepterer ved indgåelse af disse Betingelser et erstatningsansvar, herunder et produktansvar i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Eat Grim er kun ansvarlig for tab, som kunden måtte lide som et direkte resultat af Eat Grim dokumenterede manglende overholdelse af bestemmelserne i disse Betingelserne eller parternes aftale om levering af Produkterne.

Eat Grim er ikke ansvarlig for skader på eller tab i forbindelse med andre genstande, som Eat Grims Produkter eller tjenesteydelse er blevet en del af, er blevet inkorporeret i, forbundet med eller på anden måde forbundet med.

Kunden er ansvarlig for at sikre, at Kundens brug af Produkterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at brugen ikke krænker tredjeparts rettigheder. Hvis en tredjepart rejser et krav mod Kunden og/eller meddelt til Kunden vedrørende en krænkelse af tredjepartsrettigheder, er Kunden forpligtet til straks skriftligt at underrette Eat Grim herom.

I tilfælde af at Eat Grim bliver holdt ansvarlig for et tab fra Kunden eller en tredjepart, er Eat Grims samlede erstatningsansvar over for Kunden eller enhver tredjepart for alle skader, tab og tort, uanset om Parterne har lavet en aftale eller indgået disse Betingelser, kan kravet under ingen omstændigheder overstige prisen på Produktet, som Eat Grim har leveret til en Kunde eller en tredjepart.

Eat Grim er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af Betingelserne eller parternes aftale. Endvidere er Eat Grim ikke ansvarlig for skader på Kunden eller en tredjepart, som følge af Kundens brug af de leverede Produkter.

Eat Grim er ikke ansvarlig for erstatning for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Betingelser, hvis en sådan manglende opfyldelse skyldes en force majeure begivenhed. Force majeure begivenheder omfatter krig, optøjer, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud eller andre offentlige restriktioner, naturkatastrofer, manglende energiforsyning, opdeling, beslaglæggelse af midler, internationale handelstvister, lockouts og strejker eller lignende ekstraordinære årsager, som er uden for Eat Grims kontrol. Ved en force majeure begivenhed bortfalder Eat Grims forpligtelser indtil det tidspunkt, hvor Eat Grim kan opfylde sine forpligtelser. Enhver part har ret til at opsige aftalen fra 10 dage efter en forudgående skriftlig meddelelse, hvis force majeure begivenheden har varet i mere end 60 kalenderdage.

PERSONDATA

Eat Grim skal til enhver tid overholde gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatlivets fred vedrørende behandling af Brugertesterens personoplysninger. Ved anvendelsen i disse Brugerbetingelser, har udtrykket ”personoplysninger” den samme betydning, som det tilsvarende begreb i persondataforordningen.

Eat Grim indsamler almindelige personlige oplysninger om Kunden såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Eat Grim er den dataansvarlige for disse oplysninger, og vil som udgangspunkt ikke videregive disse personlige oplysninger til tredjepart ud over de tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på Eat Grims vegne. Enhver Kunde anerkender og accepterer dog, at Eat Grim under visse omstændigheder er forpligtet eller berettiget til at videregive eller dele personoplysninger til tredjemand, f.eks. for at overholde gældende lovgivning eller efter anvisning fra en kompetent domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte og forsvare Eat Grims ejendomsrettigheder, hvis pågældende tredjepart, der modtager oplysningerne, er underlagt tavshedspligt.

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til nuværende lov, og Eat Grim sletter de personlige oplysninger, når oplysningerne ikke længere er nødvendige. 

Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen af de personlige oplysninger.

Eat Grim har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter Kundens persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til Kundens personlige oplysninger.

Kunden indestår for, at de til Eat Grim og/eller Hjemmesiden til enhver tid afgivne personoplysninger og informationer om Kunden er ajour, korrekte og ikke krænker tredjeparts ret eller gældende lov.

Enhver form for manipulation eller forsøg på at manipulere information på Hjemmesiden eller andre oplysninger, eller dokumentation tilvejebragt af Eat Grim, er uberettiget og vil blive rapporteret til de kompetente myndigheder.

OPSIGELSE 

Kundens abonnement er uden bindingsperiode. Kunden kan opsige sit abonnement på ethvert tidspunkt, dog skal det ske senest fredag kl. 23.59, hvis Kunden vil undgå at bestille og betale for den kommende levering den følgende uge.

Hvis Kunden annullerer Produkterne efter fredag kl. 23.59, skal Kunden betale det fulde beløb for ordren medmindre andet skriftligt er aftalt med Eat Grim.

Kunden kan opsige sit abonnement ved at logge ind på sin Kundekonto og opsige sit abonnement på sin personlige side under menuen “Mine Abonnementer”.

Når Kunden har opsagt sit abonnement, sender Eat Grim en e-mail med en bekræftelse på Kundens opsigelse.

Kunden kan ikke opsige et abonnement ved blot at returnere kassen med de bestilte Produkter, eller lade være med at betale for en bestilt ordre fra Eat Grim.

Skal kunden på ferie, eller ønsker kunden ikke at modtage produkterne i en periode, kan kunden skippe kassen via sin Kundekonto. At skippe en kasse skal foretages senest fredag kl. 23.59 forud for den planlagte kommende levering.

Hvis en part er i væsentlig overtrædelse af sine forpligtelser, kan den anden part opsige ordren, når den på forhånd har meddelt den anden part skriftlig 10 dages skriftlig meddelelse, og overtrædelsen er ikke afhjulpet.

FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret ved aftaler om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre af Produkterne til husholdningens løbende forbrug, der leveres fysisk til Kundens hjem, bopæl eller arbejdsplads, som et led i Eat Grims regelmæssige vareudbringning. Dette gælder også hvis Kunden har bestilt med afhentning, da Produkterne allerede forinden er blevet transporteret til et sted valgt af Kunden.

Produkterne på Hjemmesiden, der ikke er til husholdningens løbende forbrug, er omfattet af de generelle regler for fortrydelsesret. Dette gælder f.eks. Eat Grim merchandise.

Kunden kan pakke et Produkt ud og bruge Produktet, men Kunden hæfter for eventuel forringelse af Produktets værdi, som skyldes anden håndtering af Produktet, end hvad der er nødvendigt for at fastslå Produktets art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Hvis Kunden fortryder en aftale om køb af en eller flere Produkter, som ikke er undtaget fortrydelsesret, skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage fra Produktets modtagelse, give Eat Grim meddelelse herom. I tilfælde af flere forskellige Produkter, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, beregnes fristen fra det tidspunkt, hvor Kunden har modtaget det sidste produkt.

Produktet skal være afsendt til Eat Grim senest 14 dage efter, at Eat Grim har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde købet.

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Eat Grim har ret til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser eller Eat Grims aftale til en tredjepart. Eat Grim har også ret til at anvende underleverandører, eksterne konsulenter mv. i forbindelse med levering af Produkterne, men er ansvarlig for disse på samme måde, som Eat Grim er ansvarlig for sine egne ydelser.

Kunden har ikke ret til at overdrage sine rettigheder i disse Betingelser eller efter aftale med Eat GRIM, uden Eat Grims forudgående skriftlige samtykke hertil.

DIVERSE

Ingen fravigelse af en bestemmelse i disse Betingelser eller i parternes aftale udgør en fravigelse af andre bestemmelser i disse Betingelser eller i parternes aftale på et andet tidspunkt. Hvis en af ​​parterne undlader at håndhæve en bestemmelse i disse Betingelser eller i parternes aftale, udgør det ikke en fravigelse af en sådan bestemmelse eller andre bestemmelser i disse Betingelser eller i parternes aftale.

Hvis en ​​bestemmelse i disse Betingelsers vilkår er eller bliver erklæret ugyldig eller ulovlig, må gyldigheden og lovligheden af ​​de øvrige bestemmelser herom ikke blive fraveget. Parterne forhandler i god tro for at nå til enighed om betingelserne i en eller flere bestemmelser, som erstatter de bestemmelser, der er fundet ugyldige eller ulovlige.

LOVVALG OG VÆRNETING

Disse Betingelser er underlagt af dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed uden hensyntagen til konflikter mellem lovbestemmelser.

Enhver tvist som måtte opstå af disse Betingelser skal anlægges ved Københavns byret.

KONTAKTINFORMATION

Hvis Kunden har spørgsmål til sit abonnement, vores handelsbetingelser eller andet, kan Kunden rette henvendelse til:

Eat Grim Aps

CVR-nr. 39 38 50 74

Frederiksborgvej 59

2400 København NV

 

Telefon: + 45 32 74 69 44  (mandag-torsdag kl.15.00-17.00)

E-mail: support@eatgrim.com

 

Hjemmeside: www.eatgrim.com

Handelsbetingelserne er sidst opdateret den 10. september 2021.